Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Dit privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De verloskundigenpraktijk

Verloskundige Praktijk In den Bolle Buik is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 24464270 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 010-4221966. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@indenbollebuik.nl

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u in de zwangerschap en het kraambed en tijdens de bevalling goed te begeleiden. Het is ook nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Ook via onze website vindt gegevensuitwisseling plaats, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundige praktijk In den Bolle Buik is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt bij inschrijving en u kunt deze informatie op onze website terugvinden.
 • Alle medewerkers binnen verloskundige praktijk In den Bolle Buik hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medisch verloskundige gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar na de laatste zwangerschap.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van die gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten mits adequate medische zorgverlening hiermee niet in het gedrang komt.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan Verloskundige praktijk In den Bolle Buik. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op uw rechten

U dient er rekening mee te houden dat verloskundig medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 15 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw gegevens als u het verzoek zo volledig mogelijk indient (met uw naam, geboortedatum en datum bevalling). De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

De verloskundigenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om de gegevens persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in het verzoek aangeven. U dient hierbij een getekende verklaring met de naam en geboortedatum van de gemachtigde te overhandigen en de gemachtigde dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Tenzij de persoon van wie de gegevens worden opgevraagd jonger is dan 16 jaar, moet het verzoek door de persoon zelf worden aangevraagd of door een vertegenwoordiger, voorzien van een door betreffende persoon ingevulde en ondertekende machtiging. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar, kan het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

De medewerkers van Verloskundige praktijk In den Bolle Buik hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid, van uw (ongeboren) kind of van een derde.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Zie hiervoor bij 'uitwisseling gegevens'.

De vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de gynaecoloog wanneer er sprake is van een doorverwijzing in de zorgperiode). Deze uitwisseling zal via beveiligde kanalen worden gedaan.

Uitwisseling gegevens

Verloskundige praktijk In den Bolle Buik wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners of medische diensten. Gegevensuitwisseling zal plaatsvinden via beveiligde digitale kanalen of persoonlijk. Uitwisseling kan plaatsvinden met:

 • uw huisarts
 • gynaecoloog
 • laboratoria
 • centrum voor prenatale diagnostiek
 • collega verloskundige praktijken
 • psychosociale hulpverleners
 • het CJG
 • stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
 • BovenMaas prenataal
 • kraamzorginstanties
 • verpleegkundigen van behandelende ziekenhuizen
 • RIVM
 • Perinatale Registratie Nederland (Perined)
 • GGD
 • Peridos

Gegevensuitwisseling website

Onze website maakt gebruik van SSL-techniek. SSL (of eigenlijk TLS), is herkenbaar aan HTTPS voor de url. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Dit werkt twee kanten op. Met een SSL verbinding zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden. 

- Cookies : de website maakt gebruik van cookies. 

- Serverlogbestanden: de webserver slaat gebruikersinformatie op in logbestanden.

- Plug-ins: in de website is een Instagram-plug-in geïntegreerd

- Google Analytics : de website maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers te volgen.

- Google Maps : in de website is Google Maps geïntegreerd.

Overdracht van uw gegevens

Als u verhuist of een nieuwe verloskundig zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige praktijk op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Deze staat in uw cliëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige deze gegevens overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. Dit wordt schriftelijk of via beveiligde digitale kanalen gedaan. U kunt het dossier ook persoonlijk meenemen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medisch verloskundige gegevens? Dan gaat een van onze verloskundigen hierover graag met u in gesprek. Als u er niet uitkomt met de verloskundig zorgverlener, kan er een klacht worden ingediend via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.